Vedtekter

Dette er vedtektene for Solgløtt barnehage

VEDTEKTER FOR SOLGLØTT BARNEHAGE

1. Eier Solgløtt barnehage eies og drives av Bergens Indremisjon, org.nr. 971561890. 2. Formål Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. I samsvar med barnehageloven blir barnehagen drevet med utvidet kristen formålsparagraf. Bergens Indremisjon, herunder Solgløtt barnehage, bygger sin virksomhet på Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Kristen etikk og menneskesyn skal være grunnlaget for alt barnehagen foretar seg. Barnehagens vedtekter og årsplaner skal bygge på samme grunnvoll og være med i grunnlaget for driften av barnehagen. Barnehagen skal, i nær forståelse og samarbeid med hjemmet, hjelpe til med å gi barna sosial basiskompetanse og et kristent verdigrunnlag i et godt og trygt miljø. Den skal gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter og utvikle barnas evne og vilje til å samarbeide med andre, bære ansvar og ha omsorg for medmennesker, både i hjemlandet og mellom andre folkeslag. Barnehagens kristne profil kan ikke endres i vedtektene.

3. Personalet Barnehagens eier har arbeidsgiveransvaret overfor de ansatte og har ansvar for opplæring og veiledning av personalet og utvikling av virksomheten. Barnehagens styre foretar ansettelser og oppsigelser av personalet i samråd med styrer. Personalet skal levere godkjent helseattest og politiattest. Politiattest skal noteres som lest av styrer og deretter makuleres. Personalet må bekjenne kristen tro, og forplikter seg til å arbeide i tråd med barnehagens kristne retningslinjer, og etter den målsetting eier har nedfelt.

4. Samarbeidsutvalg Barnehagens samarbeidsutvalg består av: Barnehagens styrer 2 representanter for styret 2 representanter for de ansatte 2 representanter for foreldrene (Sistnevnte er valgt av foreldrerådet, som består av foreldre / foresatte til alle barna i barnehagen). Samarbeidsutvalget har i samsvar med forskrift om barnehagens samarbeidsutvalg § 1, som oppgave å være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Kopi av referat fra møter i samarbeidsutvalget sendes styret.

5. Styret Barnehagen har et styre bestående av 3-5 representanter for eierne. Barnehagens styrer møter fast i styret og har talerett men ikke stemmerett. Styremedlemmene velges av Bergens Indremisjons styre for en periode på 2 år, med mulighet for gjenvalg to ganger. Etter en slik seksårsperiode kan styremedlemmene gjenvelges etter ett års pause. Styret har ansvar for at barnhagens drives i samsvar med formålet. Styret skal godkjenne budsjett. Ansettelse av styrer foretas av eier etter at styret har uttalt seg. Kopi av styremøtereferater, årsmelding og revidert regnskap sendes styret i Bergens Indremisjon.

6. Foreldrebetaling Styret fastsetter foreldrebetaling for deltidstilbud justert i forhold til plassens størrelse etter modell av de kommunale barnehagene. Søskenmoderasjon tilstås med 30 % for 1. søsken og 50 % for ytterligere søsken. Betaling forfaller den 1. i hver måned. Manglende betaling vil medføre tap av plass. Fra og med tredje gangs for sen henting blir det regnet et gebyr på kr 200,- pr påbegynte halvtime. Pliktig dugnadsinnsats er 4 timer pr barn/år. Kan en ikke møte til oppsatt dugnad betales et beløp på kr 150,- pr manglende dugnadstime.

 7. Arealutnyttelse Barnehagen følger de til enhver tid gjeldende forskrifter fra Bergens kommune i forhold til utnyttelse av areal.

 8. Opptak Opptak foretas av styrer og skjer i henhold til samordnet opptak i Bergen kommune. Opptakskriterier i henhold til Bergen kommune: a) Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til § 13 i Lov om barnehager b) Barn som omfattes av §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester c) Minoritetsspråklige barn, der a) begge foreldre er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende) og/eller b) barnet har lite eller ingen norskkunnskaper (kartlagt og dokumentert av helsetjenesten). d) Barn av enslig forsørger som er arbeidssøkende, i arbeid eller under utdanning Skal søkere plasseres i ”prioritert” gruppe a – d må det fremlegges tilfredsstillende dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon for plassering i prioritert gruppe: • Etter lov om barnehager: Skriftlig attest fra lege/psykolog, logoped, PPT og/eller sosiale/medisinske institusjoner • Etter lov om barnevernstjenester: Vedtak fra barnevernstjenesten. Solgløtt barnehages opptakskretser: 1) ansattes barn 2) barn av medlemmer i Bergens Indremisjon 3) søsken av barn som har plass 4) Laksevåg bydel 5) Bergen kommune og omegn Står to søknade

r likt, vil opptak skje etter søknadsdato. Barnehageplassen beholdes til skolestart. 9. Oppsigelse Det er 1 måneds oppsigelse på mottatt plass regnet fra den 1. eller den 15. i mnd. Plass som blir sagt opp etter 1. april må betales ut barnehageåret (frem til 1. juli). Regelen om oppsigelse gjelder fra plassen er tatt i mot.

 10. Internkontroll Barnehagens styrer er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med Internkontrollforskriften i arbeidsmiljøloven. Barnehagen gjennomfører 2 brannøvelser i løpet av barnehageåret. Det foretas jevnlig kontroll av leker og inventar for å avdekke / utbedre forhold som kan medføre en sikkerhetsrisiko. Internkontroll - dokumentasjon oppbevares tilgjengelig på barnehagens kontor.

11. Endring av vedtektene Vedtektene kan endres av Bergens Indremisjons styre, dette gjelder imidlertid ikke punkt 2, tredje ledd.

12. Mislighold Hvis det skyldes foreldrebetaling for mer enn 1 måned, har barnehagen rett til å si opp barnehageplassen. Dette gjelder også når barn gjentatte ganger blir hentet etter at avtalt oppholdstid er overskredet.

13. Opphør Ved opphør av driften tilfaller alle verdier i barnehagen Bergens Indremisjon